Wybierz region

Wybierz miasto

  Regulamin plebiscytu

  Przebój wszechczasów grupy Lady Pank

  Regulamin plebiscytu pod nazwą
  „Przebój wszechczasów grupy Lady Pank ”
  zwanego dalej „Plebiscytem”

  Art. 1
  Informacje ogólne
  Plebiscyt dla czytelników „Naszego Miasta” oraz użytkowników serwisu naszemiasto.pl pod nazwą „Przebój wszechczasów grupy Lady Pank” organizowany jest przez Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym
  42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej Organizatorem.
  Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez
  Organizatora.

  Art. 2
  Cel Plebiscytu

  Celem Plebiscytu jest wyłonienie w Łodzi i okolicy:
   Przebój wszechczasów grupy Lady Pank

  Art. 3
  Warunki uczestnictwa w Plebiscycie

  W Plebiscycie głos może oddać każdy użytkownik serwisu internetowego naszemiasto.pl ( wszystkich 29 serwisach znajdujących się w woj.łódzkim), oraz posiadający ważne konto w serwisie internetowym Facebook, który powiązał swoje konto w serwisie internetowym naszemiasto.pl( wszystkich 29 serwisach znajdujących się w woj.łódzkim) ze swoim kontem w serwisie Facebook i który umożliwił publikację postów na tablicy w serwisie Facebook we własnym imieniu, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.


  Art. 4
  Zasady przeprowadzania Plebiscytu

  1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 07.10.2015 r. do 14.10.2015 r.

  2 W dniu 07.10.2015 r. w na stronie internetowej naszemiasto.pl ( wszystkich 29 serwisach znajdujących się w woj.łódzkim)zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

  3. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej lodzkie.naszemiasto.pl (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 07.10.2015 od godz.17.00 do 14.10.2015 do godz. 15.59:59 na następujących warunkach.:
  a. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą,
  b. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu
  e. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 5 z jednego urządzenia.

  3. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 07.10.2015 od godz.17.00 do 14.10.2015 do godz. 15.59:59 na następujących warunkach.:
  a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
  b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie www.naszemiasto.pl,
  c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
  d. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą,
  e. jedno kliknięcie to 3 pkt. w Plebiscycie na daną kandydaturę,
  f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.

  4. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów.

  Art. 5
  Ochrona danych osobowych
  1. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
  2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.

  3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości SMS w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@mediaregionalne.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.

  4. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą Użytkownika po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji użytkownika.

  5. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.

  6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

  Art. 6
  Ogłoszenie wyników Plebiscytu

  Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 15.10.2015 r. na stronie internetowej www.naszemiasto.pl. ( wszystkich 29 serwisach znajdujących się w woj.łódzkim)

  Art. 7
  Reklamacje
  1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

  Art. 8
  Odpowiedzialność
  1. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie redakcji Naszego Miasta w Łodzi przy ul. Skorupki 17/19.
  2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
  3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.

  Art. 9
  Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.
  2. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
  3. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane przez Organizatora jedynie z ważnych powodów, w szczególności na korzyść Uczestników lub wynikających z poziomu zainteresowania Plebiscytem. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach Uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.
  Dodaj ogłoszenie