Wybierz region

Wybierz miasto

  Regulamin plebiscytu

  Najlepsze Lody w Łódzkiem [PLEBISCYT]

  Regulamin plebiscytu pod nazwą
  Najlepsze Lody edycja 2016
  zwanego dalej „Plebiscytem”  Art. 1
  Informacje ogólne
  1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
  2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Najlepsze Lody w mieście”
  3. Plebiscyt polega na: wyłonieniu przez czytelników gazety i użytkowników serwisu naszemiasto.pl najlepszych lodów w swoim mieście spośród zgłoszonych Kandydatów
  4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 16 czerwca 2016 r. do dnia 11 lipca 2016 r.
  5. Organizator powołuje 3 osobową komisję plebiscytową, w skład której wchodzą: Luiza Zaręba Piotrowicz, specjalista ds. marketingu Polska Press sp. z o.o., Aleksandra Glegoła, zastępca redaktora naczelnego serwisu naszemiasto.pl oraz Anna Łyk, krajowy kierownik rozwoju Enterprise Sales.
  6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
  7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
  8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin serwisu naszemiasto.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego.

  Art. 2
  Warunki udziału w plebiscycie

  1. Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatem w Plebiscycie mogą być lodziarnie, działające na terenie miasta i powiatu, w których odbywa się Plebiscyt.
  2. W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
  3. Do Plebiscytu kandydaturę może zgłosić każda osoba pełnoletnia, która jest zarejestrowanym użytkownikiem serwisu internetowego naszemiasto.pl posiadająca ważne konto w tym serwisie.
  4. W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia – zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego naszemiasto.pl posiadający ważne konto w tym serwisie oraz posiadający ważne konto w serwisie internetowym Facebook, który powiązał swoje konto w serwisie internetowym naszemiasto.pl ze swoim kontem w serwisie Facebook i który umożliwił publikację postów na tablicy
  w serwisie Facebook we własnym imieniu, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
  5. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  6. W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 5.  Art. 3
  Zasady przeprowadzania Plebiscytu

  I. Zgłaszanie kandydatur
  1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 16 czerwca od godz. 11.00 do 11 lipca 2016 r. do godz. 23.59.
  2. Zgłoszenie powinno zawierać:
  a. Nazwę Lodziarni
  b. Krótki opis
  c. Zdjęcie Lodziarni lub lodów
  d. wszystkie dane wskazane jako wymagane w treści formularza zgłoszeniowego.
  3. Zgłoszenia można dokonać:
  a. drogą elektroniczną nadsyłając zgłoszenie na adres e-mail lodz@naszemiasto.pl do godz. 14.59 w dniu 27 czerwca 2016 roku.

  b. drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej naszemiasto.pl od dnia 16 czerwca 2016 r. od godz. 11.00. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do godz. 14.59 w dniu 27 czerwca 2016 roku.
  c. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem a także zasadami współżycia społecznego, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
  W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
  d. Od dnia 16 czerwca 2016 r. do dnia 27 czerwca 2016 r. na stronie internetowej naszemiasto.pl będzie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.


  II. Głosowanie
  1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą:
  SMS Premium i będzie trwało od 21 czerwca 2016 r. od godz. 11.00 do 11 lipca 2016 r. do godz. 23.59 na następujących warunkach:
  a. oddania głosu dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując NLLO
  po kropce wpisując numer wybranego kandydata (przykład: NLLO.nr kandydata)
  b. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT).
  c. jeden wysłany SMS to 10 głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę
  d. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
  e. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
  f. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
  z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
  g. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
  h. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
  Strony internetowej naszemiasto.pl (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 21 czerwca 2016 r. od godz. 11.00 do 27 czerwca 2016 r. do godz. 14:59 na następujących warunkach:
  a. uczestnicy posiadający indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto;
  b. uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www muszą dokonać rejestracji celem zalogowania się do strony www;
  c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą;
  d. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu;
  e. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 z jednego konta uczestnika założonego w serwisie naszemiasto.pl.
  Za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 21 czerwca 2016 r. od godz. 11.00 do 27 czerwca 2016 r. do godz. 14:59 na następujących warunkach:
  a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
  b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie naszemiasto.pl
  c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
  d. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą
  e. jedno kliknięcie to 1 głosów Plebiscycie na daną kandydaturę,
  f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.

  3. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium, strony internetowej naszemiasto.pl oraz aplikacji internetowej Facebook.
  4. W każdym z miast biorących udział w Plebiscycie ogłaszany jest jeden Zwycięzca
  5. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce
  w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową plebiscytu.


  Art. 4
  Ogłoszenie wyników Plebiscytu


  1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 14 lipca 2016 r. na łamach gazety naszemiasto.pl oraz na stronie internetowej naszemiasto.pl


  Art. 5
  Nagrody w Plebiscycie


  1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
  2. Zwycięzca plebiscytu - właściciel Lodziarni, który zdobył największą liczbę głosów, otrzyma następujące nagrody:
  a. ½ strony reklamy, w kolorze (24 moduły) na łamach gazety naszemiasto.pl w zasięgu regionu, w którym rozgrywa się Plebiscyt do wykorzystania do dnia 31 sierpnia 2016 r. Powierzchnię reklamową można wykorzystać jednorazowo lub podzielić na 2 emisje.
  b. Materiał redakcyjny na temat Zwycięzcy o powierzchni nie mniejszej niż ½ strony na łamach wydania naszemiasto.pl w zasięgu regionu, w którym rozgrywa się Plebiscyt.
  c. Materiały promocyjne w postaci vlepek, ze wskazaniem Zwycięzcy
  3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
  4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


  Art. 6
  Reklamacje


  1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Polska Press sp. z o.o, ul Domaniewska 45, 02-672 z dopiskiem Plebiscyt naszemiasto.pl
  2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.


  Art. 7
  Ochrona danych osobowych


  1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
  2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
  3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
  4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
  5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
  o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
  6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
  7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).
  Dodaj ogłoszenie