Wybierz region

Wybierz miasto

  Regulamin plebiscytu

  Mistrzowie Kuchni - Powiat Kutnowski - Kawiarnie/Lodziarnie/Puby

  Regulamin plebiscytu pod nazwą
  „Mistrzowie Kuchni Powiatu 2017 Roku” edycja 2017
  zwanego dalej „Plebiscytem”
   
   
   Art. 1
  Informacje ogólne
  1.         Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
  2.         Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie Kuchni Powiatu w Roku 2017”
  3.         Plebiscyt polega na: wyborze głosami czytelników i internautów najpopularniejszego lokalu w kategorii sala weselna, restauracja, pizzeria oraz kawiarnia/lodziarnia/pub (organizator plebiscytu może również łączyć ze sobą kategorie plebiscytowe tworząc np. kategorię sale weselne i restauracje) - dla powiatów: pajęczańskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, radomszczańskiego, łęczyckiego, kutnowskiego, łowickiego, rawskiego, skierniewickiego i miasta Skierniewice, opoczyńskiego, tomaszowskiego, piotrkowskiego i miasta Piotrków Trybunalski, zduńskowolskiego, łaskiego, sieradzkiego, poddębickiego i bełchatowskiego.  Lokale, które uzyskają największą sumę liczby głosów otrzymują tytuł „Mistrzowie Kuchni Powiatu w Roku 2017” w kategorii, w której zostały zaakceptowane przez organizatora plebiscytu. Lokale, które zajmą miejsce 2 i 3 otrzymują tytuł „Finalista plebiscytu Mistrzowie Kuchni Powiatu w Roku 2017”
  4.         Plebiscyt organizowany będzie od dnia 04.05.2017 do dnia 29.06.2017.
  5.         Organizator powołuje dwuosobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą Michał Oleski i Kinga Szporak.
  6.         Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
  7.         Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
  8.         W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin serwisu www.naszemiasto.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego.
   
  Art. 2
  Warunki udziału w plebiscycie
   
  1.         Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatów w plebiscycie może zgłaszać redakcja Dziennika Łódzkiego i tygodników wydawanych przez Polska Press Grupę Oddział w Łodzi, czytelnicy, internauci i właściciele lokali. Kandydatem w Plebiscycie mogą być lokale działające na terenie województwa łódzkiego. Każda kandydatura musi zostać zaakceptowana przez redakcję Dziennika Łódzkiego.
  2.         Plebiscyt będzie zorganizowany w danej kategorii/powiecie jeśli na start głosowania będzie zgłoszonych minimum 3 uczestników.
  3.         W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia – zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego www.naszemiasto.pl, posiadający ważne konto w tym serwisie oraz posiadający ważne konto w serwisie internetowym Facebook, który powiązał swoje konto w serwisie internetowym www.naszemiasto.pl ze swoim kontem w serwisie Facebook i który umożliwił publikację postów na tablicy
  w serwisie Facebook we własnym imieniu, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób  którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
  4.         W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
  5.         W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 5.
   
   
  Art. 3
  Zasady przeprowadzania Plebiscytu
   
  I.          Zgłaszanie kandydatur
  1.         Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 04.05.2017 do 29.06.2017.
  .
  2.         Zgłoszenie powinno zawierać:
  a.         Nazwę lokalu
  b.         Od 1 do 8 zdjęć wraz ze zgodą na publikację wizerunku od wszystkich osób widocznych na zdjęciach – zdjęcia nie są obligatoryjne
  c.         Opis – nie jest obligatoryjny
  d.         Dane kontaktowe do lokalu (do wiadomości redakcji)
  3.         Zgłoszenia można dokonać:
  a.         drogą elektroniczną nadsyłając zgłoszenie na adres e-mail m.oleski@dziennik.lodz.pl lub k.szporak@dziennik.lodz.pl.
  Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail do godz. 16.00 w dniu 19.06.2017 roku.
  b.         drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do godz. 16.00 w dniu 19.06.2017 roku.
  4.         Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem,
  w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
  W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
  5.         W dniu 26.05.2017 na stronie internetowej www.naszemiasto.pl zostanie opublikowana
  lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
   
   
  II. Głosowanie
   
   
  1.         Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 26.05.2017 od godz. 10.00 do 29.06.2017 do godz. 21.59 na następujących warunkach.:
  a.         głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
  „Dziennika Łódzkiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
  b.         głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując

  SALE WESELNE
  - powiat bełchatowski - BSW. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat pajęczański – ESW. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat wieluński - WSW. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat radomszczański - RSA. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat łęczycki - LSW. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat kutnowski - KSW. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat łowicki - LSA. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat rawski - RSW. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat skierniewicki i miasto Skierniewice – SSW. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat opoczyński - OSW. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat tomaszowski - TSW. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat piotrkowski i miasto Piotrków Trybunalski – PSW. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat sieradzki - CSW. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat poddębicki – DSW. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat zduńskowolski – ZSW. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat łaski - ASW. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
   
  RESTAURACJE

  - powiat bełchatowski - BRE. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat wieluński - WRE. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat wieruszowski - IRE. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat radomszczański - RRS. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat łęczycki - LRE. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat kutnowski - KRE. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat łowicki - LRS. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat rawski - RRE. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat skierniewicki i miasto Skierniewice – SRE. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat opoczyński - ORE. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat tomaszowski - TRE. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat piotrkowski i miasto Piotrków Trybunalski – PRE. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat sieradzki - CRE. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat poddębicki – DRE. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat zduńskowolski – ZRE. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat łaski - ARE. po kropce wpisując numer wybranego kandydata

  PIZZERIE

  - powiat bełchatowski - BPI. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat wieluński - WPI. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat wieruszowski - IPI. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat radomszczański - RPZ. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat łęczycki - LPI. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat kutnowski - KPI. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat łowicki - LPZ. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat rawski - RPI. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat skierniewicki i miasto Skierniewice – SPI. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat opoczyński - OPI. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat tomaszowski - TPI. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat piotrkowski i miasto Piotrków Trybunalski – PPI. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat sieradzki - CPI. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat poddębicki – DPI. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat zduńskowolski – ZPI. po kropce wpisując numer wybranego kandydata

  KAWIARNIE/LODZIARNIE/PUBY
   
  - powiat bełchatowski - BKA. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat pajęczański – EKA. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat wieluński - WKA. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat wieruszowski - IKA. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat radomszczański - RKW. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat łęczycki - LKA. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat kutnowski - KKA. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat łowicki - LKW. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat rawski - RKA. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat skierniewicki i miasto Skierniewice – SKA. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat opoczyński - OKA. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat tomaszowski - TKA. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat piotrkowski i miasto Piotrków Trybunalski – PKA. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat sieradzki - CKA. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  - powiat zduńskowolski – ZAK. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
   
  w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
  c.         koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
  d.         jeden wysłany SMS to 10 głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę ;
  e.         uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
  f.          w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania  nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
  g.         w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
  z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
  h.         obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
  i.          dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
    
  2.         Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 26.05.2017 od godz. 10.00 do 29.06.2016 do godz. 21.59 na następujących warunkach.:
  a.         uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
  b.         uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie www.naszemiasto.pl,
  c.         warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
  d.         poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą
  e.         jedno kliknięcie to 3 głosy w Plebiscycie na daną kandydaturę,
  f.          dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.
    
  3.         O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium, oraz  aplikacji internetowej Facebook.
  4.         W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce
  w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową plebiscytu.
   
   
  Art.  4
  Ogłoszenie wyników Plebiscytu
   
  1.         Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu  29.06.2017 na stronie internetowej www.naszemiasto.pl.
   
   
                                                                         Art. 5
  Nagrody w Plebiscycie
   
  1.         Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
  2.         Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają pamiątkowe następujące nagrody:
  a.         tytuł „Mistrzowie Kuchni Powiatu w 2017 roku” w danej kategorii
  b.         pamiątkowy dyplom
  c.         prezentację w tygodniku wydawanym w danym powiecie. Warunkiem koniecznym do zaprezentowania lokalu jest dostarczenie zdjęcia, opisu we wskazanym przez redakcję Dziennika Łódzkiego terminie.
  d.         prezentację na stronie naszemiasto.pl odpowiedniej dla danego powiatu. Warunkiem koniecznym do zaprezentowania lokalu jest dostarczenie zdjęcia, opisu we wskazanym przez redakcję Dziennika Łódzkiego terminie. 
  Lokale, które zajmą miejsce II i III w plebiscycie otrzymają następujące nagrody:
  a.         tytuł finalista plebiscytu „Mistrzowie Kuchni Powiatu w 2017 roku” w danej kategorii
  b.         pamiątkowy dyplom
  c.         prezentację w tygodniku wydawanym w danym powiecie. Warunkiem koniecznym do zaprezentowania lokalu jest dostarczenie zdjęcia, opisu we wskazanym przez redakcję Dziennika Łódzkiego terminie.
  e.         prezentację na stronie naszemiasto.pl odpowiedniej dla danego powiatu. Warunkiem koniecznym do zaprezentowania lokalu jest dostarczenie zdjęcia, opisu we wskazanym przez redakcję Dziennika Łódzkiego terminie. 
  Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
  3.         Nagrody zostaną dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcę i finalistę adres pocztowy. Wysyłki zostaną zrealizowane na koszt Organizatora.
  4.         Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej  z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda  pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5.         Organizator może przyznać uczestnikom plebiscytu dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.
   
   
  Art. 6
  Reklamacje
   
  1.         Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Dziennik Łódzki, Łódź, ul. Ks. Skorupki 17/19 z dopiskiem „Mistrzowie Kuchni Powiatu w 2017 Roku”.
  2.         Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
  3.         Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  4.         Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
   
   
  Art. 7
  Ochrona  danych osobowych
   
  1.         Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
  2.         Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
  3.         Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
  4.         Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
  5.         Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
  o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
  6.         Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
  7.         Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).
  Dodaj ogłoszenie