Ogłoszenie Burmistrza Krośniewic

Materiał informacyjny Gminy Krośniewice

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, ul. Poznańska 5 na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni, wywieszony został wykaz nieruchomości zabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 697 oraz 8/1, położonych w Krośniewicach, w obrębie geodezyjnym Krośniewice miasto, przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 1.2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 20 stycznia 2021 r.

Dodaj ogłoszenie